Intracommunautaire EU-levering (0% BTW-tarief)

Intracommunautaire EU-levering (0% BTW-tarief)

Bent u een bedrijf buiten Nederland en u wil gebruik maken van intracommunautaire levering? Dat is alleen mogelijk als u aan de
onderstaande voorwaarden voldoet:

  • - U bent een bedrijf uit een EU-land. Dit moet u duidelijk kunnen aantonen in uw account;
  • - U beschikt over een aantoonbare BTW-identificatienummer.

Voldoet u niet aan beide voorwaarden? Bent u bijvoorbeeld een particulier of heeft u geen BTW-identificatienummer? Dan is het 0% BTW-tarief niet bij u van toepassing. In dat geval moet u BTW betalen.

Voldoet u wel aan beide voorwaarden? Dan maakt u eerst een account aan bij ons, daarbij vult u uw adresgegevens en BTW-indentificatienummer in. Na afloop neemt u per telefoon, WhatsApp of e-mail contact met ons op, dan gaan wij uw gegevens handmatig controleren (dit gaat niet automatisch). Wij zorgen er dan voor dat u met uw account een bestelling kunt plaatsten met een 0% BTW-tarief. Bij het plaatsen van een bestelling moet u wel ingelogd zijn, anders wordt de 0% BTW-tarief niet meegenomen.

Let wel op!! Bestellingen die al betaald zijn (inclusief het BTW-bedrag) kunnen niet meer na afhandeling van de order terugbetaald worden en als Intracommunautaire levering aangemerkt worden. Het is ook niet mogelijk om uw bestelling te retourneren om het vervolgens opnieuw te bestellen (met een 0% BTW-tarief) als deze eenmaal uitgeleverd is. Zo lang de order betaald is maar NOG NIET UITGELEVERD, dan kunnen wij nog crediteren, juist in het systeem zetten en opnieuw correct factureren. Voor deze administratieve handelingen zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen van 10 euro en eventuele door u betaalde transactie kosten aan betaal providers worden niet vergoed. Het is dan mogelijk dat deze extra kosten gelijk zijn aan het betaalde BTW-bedrag afhankelijk van het ordertotaal, in dat geval lijkt ons dit niet zinvol.

BTW-nummers worden gecontroleerd aan de hand van het Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES), dit doen wij alvorens wij uw BTW-nummer koppelen aan uw account. Wij leveren niet aan niet EU-landen.

U kunt contact met ons opnemen via:

Telefoon:            +31 50 3 137 137
E-mail:                 info@kranenspecialist.nl
WhatsApp:         +31 6 14 29 17 23 (geen SMS of belgesprekken)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Intra-Community EU delivery (0% VAT rate)

Businesses outside the Netherlands can make use of intra-Community delivery. This is only possible if you’re company meet the following conditions:

  • - You’re a company from an EU country. This should be clearly stated in your account;
  • - You’ve an existing VAT identification number and you can show this to us.

You don’t meet both conditions? For example, you’re a private individual or you don’t have a VAT identification number? Then the 0% VAT rate does not apply to you. In that case you have to pay the VAT amount.

Do you meet both conditions? Then first create an account via our webshop, entering your address details and VAT identification number. Afterwards you contact us by phone, WhatsApp or e-mail and we will check your data manually (this is not automatic). We will then ensure that you can place an order with your account with a 0% VAT rate. When placing an order you must be logged in, otherwise the 0% VAT rate will not be included.

Watch out carefully!! Orders that have already been paid (including the VAT amount) can no longer be reimbursed afterwards and can be considered as intra-Community delivery. It is also not possible to cancel or return your order and then order it again (with a 0% VAT rate). As long as the order has been paid but NOT YET DELIVERED, we can still credit, correctly put it in the system and invoice correctly again. For these administrative actions we are forced to charge extra costs of 10 euros and any transaction costs paid by you to payment providers will not be reimbursed. It is possible that these extra costs are equal to the paid VAT amount depending on the order total, in which case this does not seem sensible to us.

VAT numbers are checked by the VAT Information Exchange System (VIES), we do this before linking your VAT number to your account. We do not deliver to non-EU countries.

You can contact us via:

Telephone:        +31 50 3 137 137
E-mail:                 info@kranenspecialist.nl (our preference is using e-mail)
WhatsApp:         +31 6 14 29 17 23 (our preference is using WhatsApp, no phone calls)

To Top