Algemene voorwaarden zakelijk

Algemene voorwaarden zakelijk
Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes, en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna: de klant, aangaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op ons bedrijf, KranenSpecialist.B.V. gevestigd op Grondzijl 18, 9731DG te Groningen. Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65685083, ons btw nummer is NL856.213.998.B01

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, een geldigheidsduur van 1 kalendermaand. Een overeenkomst komt tot stand indien binnen de gestelde termijn de offerte wordt geaccepteerd en wij overgaan tot levering. Buiten deze gestelde termijn behouden wij het recht de order onder andere condities dan in de offerte vermeld te leveren.

Een overeenkomst geldt in ieder geval als te zijn tot stand gekomen indien de bevestigingsmail is terug gestuurd en aan de gestelde voorwaarden is voldaan om de status van de order op verwerken te zetten. Dit is het geval bij:
• Vooruitbetaling per bank ; Wanneer bevestigingsmail is verstuurd , de betaling door ons is ontvangen en de status op verwerken is gezet
• Ideal betaling; wanneer de betaling is verwerkt door ideal , en de status op in verwerken is gezet

Artikel 3 Levering

Wij zullen ons inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. De in de offerte genoemde of anderszins aangegeven levertermijnen gelden echter nimmer als fatale termijnen. Wij zijn daarom niet aansprakelijk bij overschrijding van de schriftelijk of mondeling opgegeven termijnen.
De termijn gaat in als de status op in verwerken wordt gezet

Bij overschrijding van een opgegeven levertermijn dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste zes weken.

Speciaal door ons bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden, tevens kunnen deze artikelen niet geannuleerd worden. Deze artikelen worden aangeduid met een oranje vrachtauto. Tevens wordt bij ieder artikel vermeld als dit een speciale bestelling is.

Levering zal geschieden middels PostNl. De klant dient de goederen te controleren op juistheid of schade na ontvangst, wordt er niet gereclameerd binnen 8 dagen na ontvangst dan geld dit als acceptatie.

Artikel 4 Specificatie artikelen

Specificaties, prijzen en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk ingevoerd. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor (gevolgen van) fouten of afwijkingen.

Artikel 5 Reclames

De klant zal bij levering en aankomst van de zaken keuren en controleren of de levering met de overeenkomst overeenstemt. Indien de geleverde zaak afwijkt van de overeenkomst heeft de klant het recht de geleverde zaak direct retour te zenden, tenzij de afwijking van de overeenkomst zo gering is dat dit de weigering de zaak te accepteren niet rechtvaardigt. Indien echter de geleverde zaak niet op het moment van aflevering direct wordt geweigerd geldt de geleverde zaak als geaccepteerd, en verliest de klant het recht nadien nog terug te komen op een eventuele afwijking van de geleverde zaak van de overeenkomst.

Levering geschiedt ex works Groningen als bedoeld in de ICC Incoterms. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de klant en door ons gegeven opdrachten gelden als door de klant verleende opdrachten tot verzending.

De klant dient direct bij levering de goederen te controleren op zichtbare gebreken, reclames als schade bij levering wordt niet geaccepteerd.

De klant kan op een gebrek in de eventuele montage en op een niet zichtbaar gebrek in de zaak geen beroep meer doen indien hij niet binnen een bekwame tijd, die niet langer is dan 8 dagen, nadat hij de tekortkoming ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij ons terzake hiervan schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen. De klant zal ons te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen en op de hierboven vermelde wijze heeft geklaagd en/of hij ons niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.

Artikel 6 Garantie

Op door ons geleverde zaken wordt een garantie gegeven voor de duur van 5 jaren mits dit niet de gehanteerde termijn van de fabrikant overschrijd. De termijn van de garantie zal echter nooit langer zijn dan de garantie die door onze leverancier c.q. de fabrikant van de zaken wordt gegeven. Met het afwikkelen van garantiegevallen zal de fabrikant worden ingeschakeld en volgens de voorwaarden van deze zal de klacht in behandeling worden genomen.

Op losse onderdelen zit een jaar garantie op een eventuele kleurbehandeling. Op de slijtage gevoelige delen zoals keramische schijven, verbindingsslangen, sproeiers, thermoelementen, perlators en dichtingsringen zit geen garantie

Op door of namens ons verrichtte reparatiewerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.

Artikel 7 Prijzen

De door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Hierbij zijn typefouten voorbehouden.

Artikel 8 Betaling

Vooruitbetalingen dienen in geheel te worden voldaan, vervolgens zal de order in behandeling worden genomen.
Betaling dient te geschieden op een door KranenSpecialist.nl gegeven bank- of giro-rekeningnummer, binnen 8 dagen na dagtekening factuur, tenzij er per vooruitbetaling of onder rembours geleverd wordt, danwel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer na 14 dagen de factuur nog niet volledig is voldaan, geldt dit als verzuim voor de afnemer. de afnemer is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
In geval van verzuim van de afnemer met betrekking tot het nakomen van zijn verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening,alsmede aantoonbare hogere kosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, voor rekening van de afnemer.
De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 eigendomsvoorbehoud

Door KranenSpecialist.nl geleverde goederen blijven eigendom totdat volledige betaling van alle geleverde/te leveren goederen alsmede eventuele kosten gemaakt voor werkzaamheden of vervoer hiervan, door de afnemer is voldaan.
Goederen waarvan KranenSpecialist.nl ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven mogen door de afnemer worden doorverkocht voor zover zulks binnen de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is. de afnemer is niet bevoegd om de goederen te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
In het geval dat de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er een gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen binnen de gestelde termijn heeft KranenSpecialist.nl het recht tot ongehinderde toegang tot de goederen en verplicht de afnemer zich reeds nu tot alle medewerking, op straffe van een boete van €450,– per dag, om KranenSpecialist.nl in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

Artikel 10 Geldend recht

Op iedere overeenkomst tussen KranenSpecialist.nl en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Overmacht

In geval van overmacht is de afnemer nimmer bevoegd tot het ontbinden van de overeenkomst
Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die het nakomen van de overeenkomst verhinderen en niet aan KranenSpecialist.nl kunnen worden toegerekend. hieronder zullen mede zijn begrepen: staking en/of ziekte van de werknemers van KranenSpecialist.nl wanprestaties en/of overmacht aan de kant van de toeleveranciers van KranenSpecialist.nl ,vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst betrokken zijn, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of oorlogsdreiging, belemmerende maatregelen van een overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van KranenSpecialist.nl. in geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verhoogd met de duur van de overmacht vermeerderd met een periode waarbinnen KranenSpecialist.nl redelijkerwijze tot levering kan overgaan.

Artikel 12 Geschillen

Alle geschillen die tussen KranenSpecialist.nl en de afnemer ontstaan, worden, onverminderd het in artikel 6 bepaalde en onverminderd de wettelijke bevoegdheid van kantonrechter, beslecht door de rechter die bevoegd is in de plaats van statutaire vestiging van KranenSpecialist.nl.

Artikel 13 Zichttermijn

Op dit punt wijken de algemene voorwaarden voor bedrijven af van de particuliere voorwaarden. Voor alle voorraad artikelen geldt een zichttermijn speciale bestellingen vallen hier helaas niet onder. Deze zichttermijn bedraagt 8 dagen na levering. Besluit de klant het artikel binnen deze periode te retourneren dan kan dat.
De kosten van verzending zijn in dit geval voor uw rekening.
Na ontvangst van de door u retour gestuurde producten zullen wij het aankoopbedrag minus administratiekosten van 15% van de productprijs aan u crediteren. Wij crediteren dit binnen 14 dagen na retourontvangst of wanneer u op rekening koopt bij ons kunt u dit verrekenen met een andere openstaande factuur.

U kunt binnen 8 dagen na verzending een retour nummer aanvragen mits:

  • U de verpakking niet (zichtbaar) geopend heeft
  • Het geen speciale bestelling betreft (wordt aangeven op de site met een oranje vrachtwagentje)
  • Het product niet beschadigd of gebruikt is
  • Het geen product uit de Op=Opruiming betreft
  • U het naar het adres stuurt vermeld op de credit bon
Constateren wij bij ontvangst van de goederen dat deze niet conform de bovenstaande eisen geretourneerd zijn, dan zullen wij alsnog het factuurbedrag innen.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

KranenSpecialist.nl is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen.


Copyright © 2004 - 2023 KranenSpecialist B.V. All rights reserved.

To Top